İŞVERENLER TARAFINDAN COVID-19 AŞISI ÇALIŞANLAR İÇİN ZORUNLU TUTULABİLİR Mİ ? 1024 683 demirgemicilaw

İŞVERENLER TARAFINDAN COVID-19 AŞISI ÇALIŞANLAR İÇİN ZORUNLU TUTULABİLİR Mİ ?

İŞVERENLER TARAFINDAN COVID-19 AŞISI ÇALIŞANLAR İÇİN ZORUNLU TUTULABİLİR Mİ ? Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili aşılanma sürecinin ülkemizde yaygınlaşması sonrasında işverenlerin çalışanlarına aşı zorunluluğu getirip getiremeyeceği ve aşı olmayı kabul etmeyen çalışanların iş sözleşmelerinin haklı nedenle feshedilip feshedilemeyeceği hususlarının incelenmesi de önem arz etmektedir. Burada akla gelen ilk soru: ➢ Covid-19…

VERGİ HUKUKU AÇISINDAN YASAK FAALİYETLER 1024 683 demirgemicilaw

VERGİ HUKUKU AÇISINDAN YASAK FAALİYETLER

I. GİRİŞ Gerçek ve tüzel kişiler yürürlükte olan hukuk kurallarına uygun olmayan veya söz konusu hukuk kurallarının emrettiği yahut yasakladığı bazı fiil ve davranışların aksi yönünde eylemlerde bulunabilirler. Bahsi geçen eylemler ceza kanunları uyarınca bir suç teşkil edebileceği gibi aynı zamanda vergi kanunları uyarınca bazı sonuçların doğmasına da sebebiyet verebilir. Konuya bu yönüyle baktığımızda akla…

DEVLETİN NÜFUS POLİTİKALARINA VERGİ İLE MÜDAHALESİ 1024 683 demirgemicilaw

DEVLETİN NÜFUS POLİTİKALARINA VERGİ İLE MÜDAHALESİ

I. GİRİŞ Devletler, halkına sunduğu hizmetlerin finansmanı için mutlaka gelire ihtiyaç duymaktadır. Kamu harcamalarını finanse etmek için hükümetlerin başvurdukları temel gelir kaynağı ise vergilerdir. Devletler, birincil olarak gelir elde etmeye yönelik fiskal amaçlı vergiler toplamanın yanı sıra vergiler yoluyla mükellef davranışlarını etkileme, caydırma ve özendirme içerikli vergi politikaları uygulamak suretiyle non-fiskal amaçla da vergi toplamakta,…

TÜRK HUKUKUNDA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 1024 683 demirgemicilaw

TÜRK HUKUKUNDA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

TÜRK HUKUKUNDA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ VE HUKUKİ SONUÇLARI ÖZET Ülkemizde önceleri yasal bir boşluk var iken, 3444 sayılı Kanun ile Medenî Kanun’un 29 uncu maddesine eklenen bir fıkra ile cinsiyet değişikliğinin yasal olarak önü açılmış, transseksüellerin durumu olumlu biçimde çözülmüştür. Ancak iki cümleden meydana gelen bu düzenleme oldukça yetersizdi. Gerçekten de cinsiyet değişikliğinin maddî ve şeklî…

VERGİ ANLAŞMALARI KAPSAMINDA VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BİREYSEL BAŞVURU YOLUNU KULLANMALARI 1024 683 demirgemicilaw

VERGİ ANLAŞMALARI KAPSAMINDA VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BİREYSEL BAŞVURU YOLUNU KULLANMALARI

I. GİRİŞ Bilindiği üzere Avrupa Konseyine üye devletlerce, vatandaşlarına, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmak üzere tanınan hakkın yanı sıra ulusal düzeyde anayasa mahkemesine de bireysel başvuru hakkı tanınması ile; ihlallerin ulusal planda giderilerek, ödenmek durumunda kalınan tazminat miktarını olabildiğince aza indirmek ve uluslararası yargı nezdinde doğan prestij kaybını engellemek amaçlanmıştır. “Bireysel başvuru” olarak…

ÇOCUK HAKLARI VE ŞİDDET 1024 683 demirgemicilaw

ÇOCUK HAKLARI VE ŞİDDET

Kanunlarımızın ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların hükümleri doğrultusunda, başka yasal yollarla erginlik kazanılmış olmadığı sürece, 18 yaşına kadar her birey çocuktur. Çocuk, fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan yetişkin bireylerden farklı özellikler gösterdiği için, haklarında uygulanacak özel kurallara ve yetişkin bireylerden daha güçsüz konumda bulunduğu için de onlar karşısında korunmaya ihtiyaç duyar. Özellikli kanun hükümleri ve…

HANGİSİ SUÇ’LU… 1024 683 demirgemicilaw

HANGİSİ SUÇ’LU…

Bankalar mı? Avukatları mı? Müşteriler mi? Bankalar Birliği mi? BDDK mı? Barolar mı? Banka kredi borcu tahsilatı takibini, Avukata veya alacağı devirle bir şirkete veriyor… Avukat veya şirket, meslek uzmanlığı olmayan çalışanları vasıtası ile tahsilata başlıyor… Vatandaş hükümete yalvarıyor, hükümet faiz indirimi sağlayan dönemsel aflar üretiyor… Vatandaş fahiş faizlerden kurtulduğunu sanarak makul! seviyeye inen borcunu…

BOŞANMA 1024 683 demirgemicilaw

BOŞANMA

Çoğu zaman severek ve isteyerek başlanılan evlilik sürecinde, eşler bir ömür boyu, hastalıkta ve sağlıkta birlikte olmak üzere söz verirler birbirlerine, Kutsal aile kurumunu yaşatmak için tüm çabalarını ve özverilerini gösterirler. Pek tabidir ki hiçbir evlilik “bir gün gelir boşanırız” diye başlamaz. Bununla birlikte, mutluluktan çok mutsuzluk getiren ve eşlerin birbirlerinden iyice koptuğu bir evliliğin…

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR. 1024 683 demirgemicilaw

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.

Millet; aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek v.b.’nin çoğunluğunda, birliği olan insan topluluğu, ulus, halk’tır. Egemenlik; hükümranlık, hâkimiyettir. Tiran; siyasal gücü zorla ele geçirerek hükümdar olup, hakimiyet kurandır, Hükümdar; padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanıdır, Monark; siyasi otoritenin miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı ve devredildiği…